چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین درعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات